Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Gebr. van Breda BV te Geldermalsen

 

I ALGEMEEN
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
- "opdrachtnemer": Gebr. van Breda BV, Lingedijk 147 te 4191 VD Geldermalsen
- "opdrachtgever" : degene die zich in verband met de koop van zaken en/of diensten jegens Gebr. van Breda BV heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is
- "overeenkomst" : de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door opdrachtnemer toepasselijk zijn verklaard.
Voor alle aanbiedingen, verkopen en levering van diensten door opdrachtnemer gedaan, gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook indien door opdrachtgever andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor opdrachtnemer niet gelden, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van offerte c.q. het plaatsen van een opdracht wordt de opdrachtgever geacht opdrachtnemers voorwaarden te hebben aanvaard. De opdrachtgever wordt geacht op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.
Voor vergissing of onjuiste gegevens in offertes is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Vermoedelijke onjuistheden in offertes of facturen dienen te worden gemeld.
II AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen zijn, indien en voorzover door opdrachtnemer niet schriftelijk een termijn is genoemd gedurende welke de aanbiedingen haar binden, vrijblijvend. Niet bindend zijn alle gegevens welke genoemd worden in afbeeldingen, brochures, catalogi en/of techni¬sche details c.q. tekeningen en/of berekeningen en verdere gegevens door opdrachtnemer verstrekt.
III OVEREENKOMSTEN
1. Overeenkomsten betreffende levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat door de opdrachtnemer de opdracht daartoe schriftelijk is aanvaard en/of bevestigd.
2. Het gestelde in het voorgaande lid is eveneens van toepassing op aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen daartoe gedaan door het personeel of namens opdrachtnemer gedaan door haar vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen.
3. Voor leveringen en/of diensten waarvoor naar hun aard danwel omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd.
4. Opdrachtnemer behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten door opdrachtgever. De kosten welke dit met zich brengt, zullen worden doorberekend aan opdrachtgever conform de verstrekte prijsopgave. Voor zover dit wenselijk is, zal vooraf overleg worden gepleegd met opdrachtgever, dit ter beoordeling van opdrachtnemer.
IV PRIJZEN EN VERREKENING KOSTENFAKTOREN
1. Elke prijsopgave door opdrachtnemer gedaan is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
2. van materiaal- en grondstoffenprijzen, energieprijzen, koersen van valuta, rentekosten, lonen en loonkosten, sociale en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, belastingen en heffingen van overheidswege. Verhogingen van deze kostenfactoren, welke tot stand komen tussen de aanvaarding van de order en het tijdstip van aflevering zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer is gerechtigd de opgegeven respectievelijk overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften dienaangaande.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten.
V LEVERING EN RISICO
Onverminderd het bepaalde in artikel XII worden de zaken en/of diensten geacht door opdrachtnemer te zijn geleverd en door op¬drachtgever te zijn aanvaard:
a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van zaken en/of diensten aan huis, bedrijf en/of bouwplaats van de opdrachtgever. Als tijdstip van levering geldt het moment, waarop de zaken/tekeningen/ontwerpen/schetsen/berekeningen etc. het kantoor/magazijn van opdrachtnemer verlaten.
b. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door opdrachtnemer hetzij op de factuur, of anderszins wordt aangegeven.
c. De zaken/diensten zijn vanaf het moment van levering voor rekening en risico van de opdrachtgever.
d. Bij aanbiedingen betreffende grondwerken en-/of transporten wordt er van uitgegaan dat de schoongrond-verklaringen en verdere benodigde vergunningen door de opdrachtgever worden-/zijn verzorgd.
e. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vervoer en afvoer van vervuilde grond tenzij dit duidelijk in de aanbieding is vermeld.
f. Eventuele vergunningen worden door de opdrachtgever verzorgd, tenzij anders vermeld.
g. Er wordt van uitgegaan dat het werkterrein vrij toegankelijk is om te betreden en dat de opdrachtgever de eventuele toestemming verzorgd.
h. Afvalstoffen, vervuilde grond of andere verontreinigde/chemische/asbesthoudende stoffen worden niet afgevoerd en blijven ten alle tijden op de werklocatie aanwezig en worden door de opdrachtgever zelf afgevoerd volgens de geldende voorwaarden en normen.
i. Kabel en leidinginformatie dient door de opdrachtgever van te voren te worden overlegd. Onzerzijds kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor het beschadigen van eventueel aanwezige kabels of leidingen en de hieruit voortvloeiende kosten en/of schades.
j. Breek- en sloopwerken zijn alleen van toepassing als deze in de aanbieding zijn vermeld.
VI HOEDANIGHEID, KEURING EN ACCEPTATIE
1. Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, kan de opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de handel en/of betreffende dienstverlening gebruikelijk is.
2. Indien en voorzover de zaken op verzoek van de opdrachtnemer worden aangeboden onder een kwaliteitsverklaring/-garantie door derden afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de op¬drachtgever als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring/-garantie van de bedoelde derden.
3. De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de gele¬verde zaken en/of diensten dient opdrachtgever terstond na ontvangst der zaken c.q. de inspectie van de geleverde diensten uit te voeren. Dit geldt tevens na mededeling van opdrachtnemer dat de zaken en/of geleverde diensten ter beschikking van opdrachtgever staan.
4. Eventuele tekorten c.q. beschadigingen van de geleverde zaken, danwel diensten c.q. opgeleverde werken welke bij (af)levering van de zaken en/of diensten danwel opgeleverde werken door of vanwege de opdrachtgever worden/zijn geconstateerd, dient opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of opleveringsdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de op¬drachtgever geacht wordt de geleverde zaak en/of dienst in goede staat te hebben ontvangen en goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
5. Opdrachtgever zal geen beroep mogen doen op en mitsdien geen rechten kunnen ontlenen aan gebreken, welke ten tijde van de levering der zaken niet zichtbaar waren wanneer:
- de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt;
- de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en opdrachtgever zich niet binnen een redelijk korte termijn (max. 8 dagen) na ontdekking van het gebrek danwel nadathet gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk terzake tot opdrachtnemer heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
6. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen bij opdrachtnemer te worden ingediend.
7. Na het verstrijken van deze termijn wordt de opdrachtgever geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door opdrachtne¬mer in behandeling genomen.
8. Indien de reclame door opdrachtnemer gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is opdrachtnemer slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) en/of geleverde dienst(en) respectievelijk te vervangen danwel opnieuw te verrichten zonder dat de opdracht-gever enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
9. Het feit dat opdrachtgever een reclame heeft ingediend ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van opdrachtnemer.
10. Retourzenden van geleverde zaken door opdrachtgever kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer onder nog nader te bepalen voorwaarden van op-drachtnemer.
11. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, dienen reclames in ieder geval binnen 8 dagen na de leverings- of factuurdatum schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis te worden gebracht, op straffe van niet ontvankelijkheid van de klacht van de opdrachtgever.
12. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, heeft opdrachtnemer het recht om zaken van één of meer andere archi¬tectenbureaus/constructeurs en/of magazijnen/ fabrieken dan de zijne af te leveren. In dat geval geldt hetgeen in dit artikel is vermeld eveneens voor de zaken van de andere architectenbureaus/constructeurs en/of magazijnen/fabrieken.
VII LEVERINGSTIJDEN
1. In offertes of orderbevestigingen genoemde levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding der afleveringstermijn c.q. opleveringstermijn kan nimmer wanprestatie van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opleveren of annulering van de order tot gevolg hebben c.q. afname te weigeren, terwijl opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor vertragingsschade hoegenaamd ook.
2. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door opdrachtgever zijn afgenomen, heeft opdrachtnemer het recht opdrachtgever schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid van de hier bedoelde zaken en/of diensten zal zijn afgenomen, aan welke sommatie opdrachtgever verplicht is binnen 8 dagen te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer de zaken op kosten van opdrachtgever zal kunnen opslaan terwijl opdrachtnemer gerechtigd is onmiddellijk na sommatie volledige betaling te vorderen.
3. Bedoelde door opdrachtgever na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als opdrachtnemer wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nimmer korter of zoveel korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn. Opdrachtnemer is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk terzake van bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect, ten gevolge van opslag als hiervoor bedoeld.
VIII TRANSPORT/RISICO
1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt, door opdrachtnemer als goed huisvader/opdrachtnemer bepaald, zonder dat opdrachtnemer daarvoor enige aansprakelijkheid draagt.
2. De verzending van zaken geschiedt immer, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van afzen-der/opdrachtnemer zijn.
IX AANSPRAKELIJKHEID
1. Opdrachtnemer is in geval van niet of niet behoorlijke nakoming van zijn verplichtingen uit enige overeenkomst slechts gehouden tot het kosteloos aanvullen van het ontbrekende respectievelijk het vervangen van gebrekkige zaken en/of opnieuw uitvoeren van onvoldoende gebleken geleverde accessoire diensten, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. Ingeval de opdrachtgever ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, zal opdrachtnemer maximaal aansprakelijk kunnen zijn aan 20% van de aan opdrachtgever voor de geleverde zaken en/of diensten in reke¬ning gebrachte prijs. Voor bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade is opdrachtnemer jegens opdrachtgever en/of derden nimmer aansprakelijk.
2. Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever volledig voor alle aanspraken van derden, welke mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet)-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen, die door opdrachtgever zijn gesteld en die hem door opdrachtnemer schriftelijk zijn bevestigd, en kwaliteitseisen die door derden zijn gesteld.
X OVERMACHT
Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden, waaron¬der begrepen elk overheidsingrijpen, als gevolg waarvan in rede¬lijkheid nakoming, althans tijdige nakoming, van opdrachtnemers verplichtingen niet kan worden verlangd.
Onder overmacht wordt in ieder geval onder meer verstaan:
gebrek aan grondstoffen bij verkoper, fabrieksvervoersstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg of oorlog, terrorisme, belemmeringen ten gevolge van abnormale weersomstandigheden alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van organisatori¬sche aard.
XI EIGENDOMSVOORBEHOUD
Alle geleverde zaken blijven eigendom van de opdrachtnemer, zolang de opdrachtgever de terzake verschuldigde koopprijs of enig ander door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Opdrachtgever is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin des woords te verschaffen. Ingeval opdrachtgever enige ver¬plichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde zaken jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de zaken terug te nemen, in welk geval opdrachtnemer het recht heeft de overeenkomst ook zonder gerechte¬lijke tussenkomst ontbonden te achten, onverminderd opdrachtnemers recht tot het vorderen van vergoeding van schaden, hoegenaamd ook gederfde winst en rente. Zolang enig afgeleverde zaak ingevolge het vorenstaande het eigendom van opdrachtnemer is gebleven, is op-drachtnemer gerechtigd zich van de toestand van de zaken te over¬tuigen, terwijl opdrachtgever hierbij opdrachtnemer onherroepelijk machtigt de plaats of plaatsen te betreden waar de zaken zich bevinden en - zonodig - daaruit te (doen) verwijderen om de zaak weer tot zich (opdrachtnemer) te nemen.
XII BETALING EN ZEKERHEIDSTELLING
1. Opdrachtgever verplicht zich binnen 14 dagen na factuurdatum of op de factuur vermelde afwijkende termijn, te betalen zonder enig beroep op schuldvergelijking en/of zonder enige korting. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betreffende termijn door opdrachtnemer is ontvangen. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken en/of diensten kan de opdrachtgever geen recht ontlenen om betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op levering - van zaken of op diensten, waarvoor de betreffende klacht geldt, of op volgende of voorafgaande levering - van andere zaken of andere diensten, noch geven klachten opdrachtgever recht op verrekening of schuldvergelijking met de voorafgaande, de bestreden of volgende levering.
2. Vanaf het ogenblik waarop betaling had moeten geschieden, heeft opdrachtnemer het recht om zonder verdere sommatie of ingebrekestelling een rente te vorderen gelijk aan de wettelijke rente plus 1% herleid tot een percentage per maand.
3. Indien opdrachtgever met de betaling van een betwiste danwel onbetwiste vordering jegens opdrachtnemer ingebreke is, heeft opdrachtnemer het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren, danwel op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden onverminderd opdrachtnemers recht op onmiddellijke betaling van de zaken die nog geleverd zullen worden en onver¬minderd het recht van opdrachtnemer om de ontstane schade op koper te verhalen.
4. Opdrachtnemer heeft het recht, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, zekerheid van de betaling te eisen en zolang deze niet naar genoegen van opdrachtnemer is verschaft, de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren, onverminderd opdrachtnemers recht om de hierdoor voor hem ontstane schade op opdrachtgever te verhalen. De (koop)prijs van hetgeen reeds is geleverd wordt alsdan terstond opeisbaar.
5. Ingeval van wanbetaling is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer naast hoofdsom en rente te vergoeden alle incassokosten die door niet-betaling zijn of worden veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval, waarin opdrachtnemer zich ten behoeve van de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De buitengerechtelijke incassokosten worden nu reeds vastgesteld op tenminste 15% van het verschuldigde met een minimum van € 250,--. Uit het enkele feit, dat opdrachtnemer zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
6. Eventueel een overeengekomen deel betalingsregeling is als volgt samengesteld:
a. 10% van aanneemsom wordt betaald voor aanvang werk.
b. 25% van aanneemsom wordt betaald wanneer 25% van het werk is uitgevoerd.
c. 25% van aanneemsom wordt betaald wanneer 50% van het werk is uitgevoerd.
d. 25% van aanneemsom wordt betaald wanneer 75% van het werk is uitgevoerd.
e. 15% van aanneemsom wordt betaald als het werk is opgeleverd.
XIII AFWIJKENDE BEDINGEN
Indien bij verkoop van bepaalde zaken danwel bij het leveren van bepaalde diensten van opdrachtnemer afkomstig bijzondere voorwaar¬den zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden voorzover zij betrekking hebben op die bepaalde zaken en/of dien¬sten indien strijd met de onderhavige algemene bepalingen zou ontstaan, met dien verstande dat deze algemene bepalingen voor het overige hun gelding behouden.
XIV WET KETENAANSPRAKELIJKHEID
De koördinatiewet Sociale Verzekeringen van 4 juni 1981 in verband met artikel 6 lid 11, alsmede de verleggingsregeling met betrekking tot de B.T.W. is van toepassing.
XV VEILIGHEID
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken ingevolge de Veiligheidswet van 1934 en de daaruit voortkomende Veiligheidsbesluiten van de arbeidsinspectie op de bouwplaats, indien deze aanspraken het gevolg zijn van verzuim van de opdrachtgever ten aanzien van de krachtens deze condities op hem rustende verplichtingen en voor aanspraken voortkomend uit of gebaseerd op artikel 1638x BW.
XVI GESCHILLEN
Alle geschillen welke ook - daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van overeenkomsten, die daarvan een uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan, worden ter beslechting voor zover dit noodzakelijk zal blijken, voorgelegd aan een daartoe bevoegd rechtscollege.
XVII ONTBINDING
Onverminderd het bepaalde in de vorige artikelen wordt opdrachtgever indien hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, met name ingeval opdrachtgever nalaat enige factureerbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of indien hij onder beheer, bewind of curatele wordt gesteld, geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper het recht zonder enige ingebrekestelling zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van de opdrachtnemer zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding is gehouden, doch onverminderd opdrachtnemers recht op schadevergoeding tengevolge van wanprestatie en deze ontbinding. In deze gevallen is elke vordering die opdrachtnemer ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt dadelijk ineens opeisbaar.
XVIII NIETIGHEID
Het feit dat één of meer van de onderhavige voorwaarden tengevolge van wettelijke en/of rechterlijke beslissing (ver)nietig(d) zijn of worden, laat onverlet de geldende toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige.
XIX TOEPASSELIJK RECHT
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht.
XX INWERKINGTREDING
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tiel d.d. 22 april 2004 onder nr: 11013679 en zijn vanaf deponeringsdatum van toepassing.